• Određivanje sadržaja alkohola
• Određivanje sadržaja ukupnog ekstrakta
• Određivanje sadržaja šećera
• Određivanje ukupne kiselosti
• Određivanje isparljivih kiselina
• Određivanje sadržaja organskih kiselina
• Određivanje SO2
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja polifenolnih materija
• Određivanje sadržaja konzervanasa K-sorbata i Na benzoata
• Testovi na stabilnost (proteinsku, stabilnost na taloženje tartarata)
• Određivanje doze bentonita potrebne za bistrenje vina
• Određivanje azota dostupnog kvascima (Yeast assimilable nitrogen, YAN)
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja etanola
• Određivanje sadržaja ukupnog ekstrakta
• Određivanje sadržaja ukupnih kiselina
• Određivanje sadržaja estara
• Određivanje sadržaja aldehida
• Određivanje sadržaja furfurala
• Određivanje sadržaja metanola
• Određivanje sadržaja viših alkohola
• Određivanje sadržaja benzaldehida
• Određivanje sadržaja HCN-a
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja alkohola
• Određivanje ukupnog ekstrakta osnovne sladovine
• Određivanje sadržaja CO2
• Boja piva
• Određivanje pH piva
• Gorčina piva
• Kiselost piva
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja alfa- kiselina
• Određivanje sadržaja beta- kiselina
• Gorčina
• Antiseptička vrednost
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja sirćetne kiseline
• Određivanje sadržaja ekstrakta bez invertnog šećera
• Određivanje sadržaja SO2
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja etanola
• Određivanje sadržaja viših alkohola
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja pepela, bez NaCl, na s.m.
• Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
• Sadržaj NaCl, na s.m.
• Sadržaj sumpor dioksida
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
• Sadržaj sumpor dioksida
• Probirna analiza (mineralne nečistoće, ugljenisaani delovi...)
• Srednji prečnik šešira
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
• Određivanje sadržaja konzervanasa
• Određivanje sadržaja fosforne kiseline
• Određivanje sadržaja kofeina
• Određivanje sadržaja CO2
• Određivanje sadržaja taurina
• Određivanje sadržaja kinina
• Određivanje sadržaja etanola
• Određivanje sadržaja zaslađivača (aspartam, K-acesulfam, saharin, sukraloza)
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
• Određivanje sadržaja ukupnih kiselina
• Određivanje sadržaja šećera
• Određivanje sadržaja organskih kiselina
• Formolni broj
• Određivanje sadržaja 5-hidroksimetilfurfurala
• Određivanje sadržaja isparljivih kiselina
• Određivanje sadržaja etanola
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja NO2 iNO3
• Određivanje sadržaja sorbitola
• Određivanje sadržaja katjona: kalijuma, natrijuma, kalcijuma, magnezijuma
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Sadržaj rastvorljive suve materije
• Sadržaj vode
• Kalibar
• Sadržaj soka
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vode
• Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja konzervanasa
• Određivanje sadržaja SO2
• Određivanje sadržaja nitrita i nitrata
• Određivanje sadržaja NaCl
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja kofeina
• Određivanje sadržaja vodenog ekstarakta
• Određivanje sadržaja ukupnog pepela
• Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u kiselini
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja stranih primesa i nedostataka
• Određivanje sadržaja ukupnog pepela
• Određivanje sadržaja ekstaraktivnih materija
• Određivanje sadržaja ukupnog pepela
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje prisustva surogata u kafi
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja ukupnog pepela
• Određivanje sadržaja piperina
• Određivanje sadržaja kapsaicina
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja suve materije
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja NaCl
• Određivanje sadržaja Na-glutaminata
• Određivanje sadržaja masti
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja masti
• Određivanje sadržaja mlečne masti
• Određivanje sadržaja proteina
• Određivanje sadržaja hranljivih vlakana
• Određivanje sadržaja teobromina
• Određivanje sadržaja ugljenih hidrata
• Određivanje sadržaja skroba
• Određivanje sadržaja masnih kiselina
• Određivanje ostataka polihlorovanih bifenila
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
• Određivanje sadržaja ukupnih ugljenih hidrata
• Određivanje sadržaja šećera
• Određivanje sadržaja masti
• Određivanje sadržaja nugat mase
• Određivanje nerastvorljivih sastojaka
• Određivanje rastvorljivih sastojaka
• Određivanje sadržaja gumi baze
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja ukupnih ugljenih hidrata
• Određivanje sadržaja proteina
• Određivanje sadržaja masti
• Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
• Određivanje sadržaja natrijum-hidroksida
• Određivanje sadržaja ukupnih šećera
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja proteina
• Određivanje sadržaja masti
• Određivanje stepena kiselosti
• Određivanje sadržaja hranljivih vlakana
• Određivanje zapreminske mase žitarica
• Određivanje sadržaja skroba
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja sulfatnog pepela
• Određivanje ugljeno hidratnog sastava derivata skroba
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja pepela i pepela nerastvornog u HCl
• Određivanje sadržaja proteina
• Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
• Određivanje sadržaja celuloze
• Određivanje sadržaja masti
• Aktivnost ureaze
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vode metodom po Karl-Fišeru
• Određivanje indeksa refrakcije
• Određivanje kiselinskog broja
• Određivanje jodnog broja
• Određivanje saponifikacionog broja
• Određivanje peroksidnog broja
• Određivanje sadržaja masnih kiselina
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida
• Određivanje sadržaja eruka kiseline

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja masti
• Određivanje sadržaja ukupnih nečistoća
• Određivanje sadržaja proteina
• Kiselost ekstrahovanog ulja, izražena kao oleinska kiselina
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vode metodom po Karl-Fišeru
• Indeks refrakcije
• Neosapunjive materije
• Određivanje jodnog broja
• Određivanje saponifikacionog broja
• Sadržaj fosfora
• Određivanje sadržaja masnih kiselina
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vode
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja šećera
• Određivanje kiselosti meda
• Određivanje sadržaja hidroksimetil-furfurala
• Aktivnost dijastaze

• Određivanje boje šećera u rastvoru
• Određivanje sadržaja vode
• Sadržaja suve materije
• pH
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja saharoze
• Određivanje sadržaja redukujućih šećera
• Određivanje sadržaja SO2
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje sadržaja vode
• Određivanje sadržaja NaCl
• Određivanje sadržaja ukupnog joda
• Određivanje sadržaja teških metala

• Određivanje ukupnog ostatka posle isparavanja
• Određivanje potrošnje KMnO4
• Određivanje električne provodljivosti
• Određivanje pH vrednosti
• Određivanje sadržaja anjona (fluorida, hlorida, bromida, nitrata, nitrita, fosfata, sulfata, bikarbonata, karbonata)
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vlage
• Određivanje sadržaja proteina
• Određivanje sadržaja skroba
• Određivanje sadržaja sirove celuloze
• Određivanje sadržaja NaCl
• Aktivnost ureaze
• Određivanje sadržaja teških metala
• Određivanje ostataka pesticida

• Određivanje sadržaja vode
• Određivanje sadržaja pepela
• Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
• Određivanje pH vrednosti
• Čistoća jedinjenja
• Određivanje sadržaja teških metala