Laboratorija Enološke stanice sastavljena je od:

Odeljenja za mikrobiološka i biološko-biohemijska ispitivanja

Odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja

Odeljenja za instrumentalna ispitivanja

Odeljenje za uzorkovanje i prijem uzoraka

Odeljenje za mikrobiološka ispitivanja vrši mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje, dijetetskih namirnica,vode, predmeta opšte upotrebe, kao i ispitivanja uslova sredine u kojoj se obavlja proizvodnja hrane, zatim ispitivanje na antibiotike u namirnicama animalnog porekla i ispitivanja prisustva polena u medu i alergenog polena u vazduhu. U odeljenju rade visoko stručni kadrovi: DVM spec mikrobiologije, dipl.ing.tehnologije-master mikrobiologije.

Oprema u mikrobiološkoj laboratoriji obuhvata kompletnu opremu za klasičnu mikrobiologiju s tim što bi se moglo izdvojiti : peristatička pumpa za razlivanje podloga Integra –Dose it, brojač kolonija Scan 500. laminarna komora Nordicsafe, Sistem za membran filtraciju Millipore , mikroskopi i ostala oprema.

U delu biološko-biohemijskih ispitivanja vrše se ispitivanja na mikotoksine i alergene u hrani (histamin i gluten).

Oprema u delu koji se odnosi na biološko biohemijska ispitivanja u zavisnosti od metode predstavljena je Vicam čitačem(fluorometrija) ili Elisa čitačem sa aparatom za ispiranje , centrifuge vage mlinovi, itd.

Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja vrši ispitivanja kvaliteta hrane biljnog porekla i vode u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Pored osnovnih parametara kvaliteta u ovom odeljenju vrše se i ispitivanja neophodna za izradu nutritivne deklaracije proizvoda, kao i uslužna izrada i kontrola deklaracija za prehrambene proizvode kao i hranu za životinje, koji se stavljaju u promet.

U odeljenju rade visoko stručni kadrovi sledećih profila : dipl. ing. poljoprivrede –specijalista i dipl. ing. prehrambene tehnologije.

Oprema koju poseduje odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja: analitičke vage, pH-metri, konduktometri, polarimetar, refraktometar, destilacione jedinice, denzimetar ANTON PAAR, aparat za ekstrakciju masti Soxhterm, aparat za određivanje proteina po Kjeldal-u, UV- VIS spektrofotometar, Karl-Fischer, elektrohemijski titrator Basic Titrino, sušnice, peći za razaranje, grejna tela, vodena kupatila, ultrazvučna kada,...

Odeljenje za instrumentalna ispitivanja vrši ispitivanja sadržaja metala, pesticida, šećera, organskih kiselina, sadržaja masnih kiselina, konzervanasa i zaslađivača, kofeina, taurina, polihlorovanih bifenila u hrani biljnog porekla, kao i ispitivanja sadržaja metala i ftalata u predmetima opšte upotrebe.Sva ispitivanja vrše sevisoko sofisticiranom opremom najsavremenije generacije.

U odeljenju rade visoko stručni kadrovi sledećih profila: MSc spec fiz.hem., dipl. fizikohemičar-master,dipl. ing. tehnologije-master, dipl. fizikohemičar, dipl.ing.poljoprivrede, dipl. ing. tehnologije.

Oprema koju poseduje odeljenje za instrumentalna ispitivanja: GC/MSD, GC/FID, GC/µECD, HPLC/UV, HPLC/RI, IC, ICP-OES, AAS(flame, GF i hidrid), Hg-analizator. Takođe u sastavu odeljenja je i savremena pomoćna oprema za pripremu uzoraka (peć za mikrotalasnu digestiju, rotacioni vakuum uparivač, ultra centrifuge,...).