Domaće i međunarodne organizacije

  • Od 2008. godine do danas članstvo u ISS-u (Institut za standardizaciju Srbije). Sve vreme aktivno uključena u radu stručnih tela i komisija ISS-a.
  • Od 2010. godine do danas članstvo u JUSK-u (Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet).
  • Od 2013.godine do danas članstvo u BIPEA-i (Francuska), akreditovanoj organizaciji za organizovanje PT aktivnosti na nivou EU. Enološka stanica svake godine učestvuje u PT programima BIPEA-e za određenu grupu namirnica.

Međunarodni projekti:

"Netchem"

Od 2017. godine učesnik na međunarodnom projektu NETCHEM : ”ICT umrežavanje radi prevazilaženja tehničkih i društvenih barijera u obrazovnom programu analitičke hemije”, broj projekta: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP.

NetChem je projekat Evropske Unije u okviru programa ERASMUS+ čiji je krajnji cilj izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Na projektu je uključeno 14 partnera, od čega četiri univerziteta iz Srbije, dva univerziteta iz Albanije, univerzitet iz Engleske, Francuske i Češke.

Trajanje projekta je 3 godine.

Cilj NETCHEM projekta je jačanje kapaciteta za međunarodnu saradnju u srpskim i albanskim visokoškolskim ustanovama i preduzećima, sa naglaskom na povećanju nivoa obrazovanja i tehničkih kapaciteta u pogledu korištenja analitičke instrumentacije za kontrolu zaštite životne sredine i bezbednosti hrane.

Ciljna publika su nastavnici visokog obrazovanja, istraživači, studenti i profesionalci u preduzećima. Projekat ima tendenciju da promoviše mogućnost sveučilišnog učenja nastavnika i zaposlenih u preduzećima, brzih i pouzdanih upoređivanja rezultata grupa istraživača, učenja na daljinu i virtuelne mobilnosti studenata na univerzitetima.

Za detaljne informacije o projektu posetite sajt: http://www.netchem.ac.rs

za-Reference

“Jačanje kapaciteta za regulaciju vinskog i vinogradarskog sektora u Srbiji”

Od 2008. godine učesnik na projektu EU “Jačanje kapaciteta za regulaciju vinskog i vinogradarskog sektora u Srbiji” broj projekta: 05SER01/06/005.

Opšti cilj projekta usaglašavanje upravnih kapaciteta MPŠV Republike Srbije sa standardima EU po pitanju vinogradarsko-vinskog sektora. Lider projekta je vlada Kraljevine Španije.

Poseban osvrt u projektu je na izradi nacionalne mreže enoloških laboratorija i osnivanje nacionalne laboratorije za vino.