Enološka stanica ima tradiciju dugu 88 godina.

Osnovana je Rešenjem III Kraljevske Banske uprave Dunavske banovine počela je sa radom 07.05.1933. godine.

 • Iz ove ustanove ponikao je niz eminentnih stručnjaka profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu:
  Vukašin Toskić, Dragi Milisavljević, Milivoje Pavlović;

 • kao i svetski priznatih enologa:
  Velimir Vučković , Božilo Janković.

Vremenom je laboratorija koja se bavila analizom vina, a zatim i žestokih alkoholnih pića prerasla u laboratoriju koja je ovlašćena za laboratorijsko ispitivanje:

 • Kvaliteta vina, rakije i ostalih alkoholnih pića
  (Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, broj: 270-320-01584/98-04);

 • Kvaliteta poljoprivredno – prehrambenih proizvoda
  (Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, broj: 320-01-39/96-04);

 • Zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
  (Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj: 530-02-701/98-04 od 05.11.1998. godine);

 • Kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda
  (od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije: 320-05-00734/2012-08 29. 02. 2012.);

Enološka stanica je jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji (Akreditacioni broj :01-017) u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017 za fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološko-biohemijska i senzorna ispitivanja životnih namirnica biljnog porekla, vina, jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne vode, aditiva, aroma i predmeta opšte upotrebe.

Akreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije čini je i međunarodno priznatom laboratorijom.

Enološka stanica je sa 100% kapitala u vlasništvu Republike Srbije.


U svom sastavu Enološka stanica
ima sledeća Odeljenja:

Mikrobiološko odeljenje

Odeljenje za mikrobiološka ispitivanja vrši mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje, dijetetskih namirnica,vode, predmeta opšte upotrebe, kao i ispitivanja uslova sredine u kojoj se obavlja proizvodnja hrane, zatim ispitivanje na antibiotike u namirnicama animalnog porekla i ispitivanja prisustva polena u medu i alergenog polena u vazduhu.

Odeljenja za fizičkohemijska ispitivanja

Odeljenje za fizičkohemijska ispitivanja vrši ispitivanja kvaliteta hrane biljnog porekla i vode u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Pored osnovnih parametara kvaliteta u ovom odeljenju vrše se i ispitivanja neophodna za izradu nutritivne deklaracije proizvoda, kao i uslužna izrada i kontrola deklaracija za prehrambene proizvode kao i hranu za životinje, koji se stavljaju u promet.

Odeljenja za instrumentalna ispitivanja

Odeljenje za instrumentalna ispitivanja vrši ispitivanjasadržaja metala, pesticida, šećera, organskih kiselina, sadržaja masnih kiselina, konzervanasa i zaslađivača, kofeina, taurina, polihlorovanih bifenila u hrani biljnog porekla, kao i ispitivanja sadržaja metala i ftalata u predmetima opšte upotrebe.Sva ispitivanja vrše sevisoko sofisticiranom opremom najsavremenije generacije.

Enološka Stanica Vršac je 2007. godine bila određena od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za učešće u twining projektu 05SER01/06/005 “Capacity Building for the Serbian Wine Sector” (jačanje kapaciteta za regulaciju vinskog sektora u Srbiji).

Od 2010. godine Enološka stanica uključena je u Sistem Savetodavne službe gde obavlja funkciju savetodavca u oblasti prerade voća i grožđa, kao i tehnološkom postupku proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića.

Ustanova je prepoznatljiva je po analizama vina i drugih alkoholnih pica,učešću na međunarodnim projektima u oblasti analitike vina, podizanja nivoa visokostručnog obrazovanja, po nezavisnosti, nepristrasnosti i tačnosti u svetu analitike.