Deo tradicije Enološke stanice je održavanje dobrih odnosa sa naručiocima usluga. Pored stručne saradnje korisnicima se mogu dati i saveti i uputstva vezana za tehnička pitanja koja su zasnovana na rezultatima ispitivanja i to je jedan od načina da laboratorija doprinose jačanju poverenja u svoju kompetentnost.

Sa druge strane korisnici laboratorijskih usluga treba da budu svesni svog doprinosa u stalnom unapređenju sistema kvaliteta laboratorije, tako što će biti stimulisani da daju svoje komentare i predloge za poboljšanja, kao i da prijavljuju prigovore.

Laboratorija će preispitati prigovore, sugestije ili žalbe odgovoriti na njih. Rezultati ispitivanja prigovora će biti ulazni element u postupku preispitivanja sistema od strane rukovodstva i na ovoj način u značajnoj meri se mogu poboljšati sistemi upravljanja, usluge i ispitivanja.

Prigovori, primedbe, žalbe

mogu se dostaviti odgovornoj osobi za kvalitet putem e-mail-a ili telefona