U Enološkoj Stanici senzornim analizama se podvrgavaju

prehrambene namirnice i poljoprivredni proizvodi

Posebno treba istaknuti senzorne analize vina koja se obavljaju za potrebe proizvođača radi puštanja vina u prodaju ili izvoz, uvozna vina , kao i tokom službenih kontrola od strane Ministarstva poljoprivrede.

Senzorna analiza vina je definisana Pravilnikom o načinu i postupku proizvodnje i o kvalitetu stonih vina, kao i vina sa geografskim poreklom ("Sl.glasnik Republike Srbije broj 87/2011).

Ocenjivanje vina (senzorna analiza) se obavlja u panelu od najmanje tri člana pri čemu članovi moraju biti na listi ocenjivača objavljenog u Službenom glasniku RS od strane Ministarstva poljoprivrede.

Za potrebe zaštite geografskog porekla vina ocenjivanje vina obavljaju članovi komisije i to najmanje tri člana, čija su imena takođe navedena – objavljena u Službenom glasniku RS od strane Ministarstva poljoprivrede. Svi angažovani članovi imaju važeće ugovore sa Enološkom Stanicom. Ocenjivanja vina se obavljaju jedanput nedeljno.

Zakletva

Stručnog odbora za ocenjivanje vina 1933 god.

''Zaklinjem se jedinim Bogom i svim što mi je po mom zakonu najsvetije i što mi je na ovom svetu najmilije, da ću svoju ocenu pri ocenjivanju vina kao član Stručnog odbora, vršiti po mom ličnom ubeđenju i uverenju savesno i nepristrasno i kako ja istinu budem govorio i ocenjivao, tako meni Bog pomogao i ovoga i onoga sveta - amin''.

Zakletva