Prijava za sertifikaciju proizvoda

Prijavu za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla može da podnese svaka strana koja je zaintresovana da sertifikuje svoj proizvod za specifično geografsko poreklo i da se upiše u Registar Zavoda za Intelektualnu svojinu Srbije i a tako postane ovlašćeni korisnik zaštićenog proizvoda.

Proizvod je moguće sertifikovati ukoliko se isti nalazi u Registru oznaka geografskog porekla koji održava Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije http://www.zis.gov.rs.
Molimo Vas da preuzmete ES-2.1.1 Prijavu za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Ispunite sve tražene podatke, ukoliko ne razumete neki od podataka molimo Vas da nam se obratite, biće nam zadovoljstvo da Vam pojasnimo.

Prijava treba da je potpisana od strane ovlašćenog predstavnika podnosioca prijave. Potpisivanjem i slanjem Prijave za Sertifikaciju podnosillac postaje saglasan sa ES-2.1.0. Pravilnik o sertifikaciji proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Prilikom potpisivanja prijave za sertifikaciju klijent prihvata:

  • Da će se pridržavati važećeg Pravilnika o sertifikaciji proizvoda sa oznakom geografskog porekla ES-2.1.0 koji je javno dostupan.

  • Organizacija koja se sertifikuje je upoznata sa Elaboratom za proizvod sa geografskim poreklom, na osnovu koga će biti sačinjen PLAN KONTROLE ZA PROIZVOD SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA - IME POREKLA i isti će u potpunosti prihvatiti i odobriti.
  • Da se postupak kontrole kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda sa geografskim poreklom kroz proces ocenjivanja i sertifikacije obavlja na osnovu gore navedenog plana i drugih dokumenata kvaliteta, od strane sertifikacionog tela.
  • Nakon pismene saglasnosti klijenta plan kontrole se upućuje Ministarstvu poljoprivrede na odobravanje. Na osnovu Rešenja Ministarstva poljoprivrede (odobrenje Plana kontrole) pristupa se sledećoj fazi.

Sve prijave koje nisu uredno ispunjene i potpisane, odbaciće se.